$type=slider$sn=0$l=1$c=6$m=0$show=home

[NIEUWS]_$type=three$c=3$au=0$cm=0$show=home

[TE KOOP]_$type=three$c=6$au=0$cm=0$show=home

$show=home

$type=grid$sn=0$l=1$rm=0$c=5$m=0$show=/p/over-ons_15.html

[PROJECTGRONDEN]_$show=/p/referenties.html$type=grid$m=0$rm=1$sn=0$c=3

[RENOVATIES]_$show=/p/referenties.html$type=three$m=0$rm=1$sn=0$c=3

[NIEUWBOUW]_$show=/p/referenties.html$type=three$m=0$rm=1$sn=0$c=3

[STUDENTENHUIZEN]_$show=/p/referenties.html$type=grid$m=0$rm=1$sn=0$c=4

[PROJECTGRONDEN]_$show=/p/aanbod.html$type=grid$m=0$rm=1$sn=0$c=4

[NIEUWBOUW]_$show=/p/aanbod.html$type=grid$m=0$rm=1$sn=0$c=4

[RENOVATIES]_$show=/p/aanbod.html$type=grid$m=0$rm=1$sn=0$c=4

Privacy & cookies

Artikel 1: Algemene Informatie

AFA Projects is er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke
gegevens van essentieel belang is.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

AFA Projects leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

Artikel 2: Wie verantwoordelijk is voor de verwerking

Artikel 3: Persoonsgegevens die we verzamelen

Artikel 4: Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen

Artikel 5: Bewaartermijn

Artikel 6: Beveiliging en vertrouwelijkheid

Artikel 7: Welke rechten u juist heeft met betrekking tot deze verwerkingen.

Artikel 8: Het gebruik van Cookies

Artikel 9: Klachten


Wij nodigen u vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook op regelmatige basis te doen. In de toekomst kunnen er namelijk nog steeds aanpassingen doorgevoerd worden. Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met AFA Projects (contactgegevens: zie artikel 2).

Artikel 2: De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De betrokken gegevens worden verwerkt door:

AFA Projecten

Mobiel: +32 477 20 35 35
E-mail: eddy.goossens@cle-consulting.net
Adres: Vredestraat 20, 3550 Heusden-Zolder

AFA Projecten is bijgevolg ook de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, mag u ons steeds contacteren.

Artikel 3: Persoonsgegevens

Hieronder kan u een opsomming terugvinden van de persoonsgegevens die u mogelijk met ons deelt: 

 • zonder registratie: uw IP-adres;
 • formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;
 • bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord; cookies.

AFA Projecten kan uw persoonsgegevens dus op verschillende manieren vergaren:
 • door gebruik van cookies (zie artikel 8);
 • tijdens uw registratie en gebruik van de website;

Om gebruik te kunnen maken van AFA Projecten digitale services, verzoeken wij de gebruikers om zich te registreren door online bepaalde gegevens in te vullen. De gegevens die de gebruiker invult in de vakjes die betrekking hebben op naam, bedrijf, eventueel adres, e-mailadres, en telefoon, noemen wij de “registratiegegevens”.

3.1 Hoe wij aan uw gegevens komen

Websitebezoek

Indien u onze website bezoekt, registreren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies.

Social media kanalen en e-mail
U kan ons contacteren via onze social media kanalen of het contactformulier op onze website. De persoonsgegevens die u hierbij aan ons doorgeeft, kunnen door UP-TO-DATE Webdesign worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Artikel 4: Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

4.1 Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door AFA Projecten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van AFA Projecten; 
 • het beheer van uw Google account met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst die door u werd aangevraagd;
 • het versturen van nieuwsbrieven, direct marketing, acties, promoties en uitnodigingen, met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van AFA Projecten om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • remarketing

4.2 Direct Marketing

AFA Projecten houdt zich het recht voor om de verzamelde gegevens te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u klant bent, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. 

Het gaat in dat geval om gegevens die AFA Projecten rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die AFA Projecten inschakelt om de direct marketing te kunnen uitvoeren.

Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt AFA Projecten de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De betrokkenen hebben steeds ten allen tijde het recht om hun uit te schrijven en zullen niet meer opnieuw ingeschreven worden. In elke mailing die u ontvangt wordt de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven.

Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in Artikel 7.

4.3 Remarketing

AFA Projecten gebruikt analyse, reclame en functionele cookies op haar websites. Daarnaast kunnen er tijdens een bezoek op onze website ook cookies geplaatst worden door derde partijen. Hier valt bijvoorbeeld Facebook onder. AFA Projecten maakt gebruik van display-advertenties, YouTube-advertentie, tekstadvertenties en advertentiecookies. Wij gebruiken Google Analytics-functies in combinatie met Google Ads. Dit doen wij onder andere voor Remarketing.

Remarketing houdt in dat externe leveranciers, waaronder Google, onze advertenties op externe websites weergeven. Daarnaast gebruiken wij en andere partijen, zoals bijvoorbeeld Google, first-party cookies (zoals de Google Analytics-Cookie), third-party cookies (zoals Facebook, YouTube,..) en/of apparaat ID’s om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan onze website. Daarnaast plaatst AFA Projecten ook segmentpixels om te retargeten via Facebook, LinkedIn en andere social media.

 • Via instellingen in je browser kun je aangeven welke cookies wij mogen gebruiken op onze website.
 • Functionele cookies zijn nodig om de werking van de website te garanderen.
 • Analytische cookies helpen het gebruik van de website te begrijpen en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Tracking cookies helpen het surfgedrag op onze website en andere bezochte pagina’s bij te houden en hierin onze website te optimaliseren.

4.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens ter beschikking te stellen.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van AFA Projecten  waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien AFA Projecten failliet gaat, kunnen uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van AFA Projecten geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

AFA Projecten zal hierbij steeds trachten om u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat AFA Projecten uw gegevens aan genoemde derde bekend zal maken, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

AFA Projecten zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Artikel 5: Bewaartermijn

AFA Projecten bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Artikel 6: Beveiliging en vertrouwelijkheid

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens AFA Projecten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.

Alle accounts van onze klanten zijn daarnaast ook beveiligd met een 2-factor authenticatie.

AFA Projecten kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7: Uw rechten

Bovenaan dit privacy statement, in artikel 2, staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons daarnaast ook contacteren via de contactpagina van onze website.

7.1 Recht van toegang, inzage, beperking, verbetering of verwijdering

U heeft, op elk moment, recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken, per welke wij van u ontvangen hebben.

7.2 Recht van verzet

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen, door ons of door één van onze verwerkers.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

7.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

7.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

7.5 Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.6 Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35,
e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante informatie ontvangen.

Artikel 8: Gebruik van cookies

8.1 Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

8.2 Waarom gebruiken wij cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te kunnen aanbieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website verder te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3 Cookies geplaatst door derde partijen

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

8.4 Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om het plaatsen van cookies te aanvaarden. Wanneer u verder surft op onze website wordt dit beschouwd als toestemming tot het plaatsen van cookies.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat:
 • cookies niet worden geaccepteerd 
 • cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd
 • u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt 
 • Ontdek hier hoe u ervoor kan zorgen dat u geen gepersonaliseerde advertenties meer ontvangt.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan via de contactgegevens onder artikel 2.

Wenst u nog meer informatie over cookies?:
http://www.allaboutcookies.org/Wenst u nog meer informatie over online behavioural advertising en online privacy?: http://www.youronlinechoices.eu/

8.5 Afmelden voor cookies

U kan zich afmelden voor het gebruik van Google -cookies door volgende pagina te bezoeken: instellingen voor advertentie van Google. Daarnaast kan u zich ook afmelden voor cookies van externe leveranciers door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiatieve te gaan of door het gebruik van apparaat-ID’s te wijzigen in instellingen van uw apparaat.

Artikel 9: Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

[PROJECTGRONDEN]_$show=/p/projectgronden-te-koop.html$type=three$m=0$rm=1$sn=1$c=3

[TOEKOMSTIGE PROJECTGRONDEN]_$show=/p/projectgronden-te-koop.html$type=three$m=0$rm=1$sn=1$c=3

[NIEUWBOUW]_$show=/p/nieuwbouw-te-koop.html$type=three$m=0$rm=1$sn=1$c=3

[TOEKOMSTIGE NIEUWBOUW]_$show=/p/nieuwbouw-te-koop.html$type=three$m=0$rm=1$sn=1$c=3

[RENOVATIES]_$show=/p/renovaties.html$type=three$m=0$rm=1$sn=1$c=3

[TOEKOMSTIGE RENOVATIES]_$show=/p/renovaties.html$type=three$m=0$rm=1$sn=1$c=3

$show=/p/renovaties-referenties.html$type=one$m=0$rm=1$sn=1$c=5$p=1

$show=/p/referentie-studentenhuizen.html$type=one$m=0$rm=1$sn=1$c=5$p=1

$show=/p/referentie-projectgronden.html$type=one$m=0$rm=1$sn=1$c=5$p=1

$show=/p/referenties-nieuwbouw.html$type=one$m=0$rm=1$sn=1$c=5$p=1

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$c=4$m=0$l=1$icon=1$h=318$show=/p/contact.html

$show=/p/faq.html

$show=/p/nieuws.html$type=three$au=0$cm=0$c=9$p=1

$show=/p/over-ons.html$type=blogging$l=1$c=5$m=0$p=1

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$c=4$m=0$l=1$icon=1$h=318$show=/p/over-ons.html

[IN DE KIJKER]_$type=sticky$c=4$m=0$l=1$icon=1$h=318$show=post

Naam

in de kijker,3,nieuws,11,nieuwsbrief,7,over ons,6,projectgronden,2,ref-nieuwbouwprojecten,7,ref-projectgronden,6,ref-renovaties,16,ref-studentenhuizen,3,referenties,16,renovaties,2,studentenhuizen,1,Te koop,3,toekomstige renovaties,1,
ltr
static_page
AFA Projecten: Privacy & cookies
Privacy & cookies
Lees hier onze privacy & cookies policy.
AFA Projecten
https://www.afa-projecten.eu/p/privacy-cookies.html
https://www.afa-projecten.eu/
https://www.afa-projecten.eu/
https://www.afa-projecten.eu/p/privacy-cookies.html
true
7674819811303221034
UTF-8
Alle posts geladen Geen posts gevonden TOON ALLE Ontdek meer Beantwoorden Cancel antwoord Delete door Home PAGINA'S POSTS Bekijk alles VOOR U AANBEVOLEN Rubriek Archief ZOEKEN ALLE POSTS Geen zoekresultaten Terug Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Volgers Volgen THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content